Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ bán hàng : 0903 420 810
Đối tác
Tập đoàn CBE Group - Pháp
Yasuda Engineering
VINACONEX
CIENCO5
CIENCO1
NAM CUONG
Tập đoàn Vingroup
Lượt truy cập: 3985128
Online: 13

Cống hộp

ThuyÕt minh thiÕt kÕ kü thuËt Cèng hép BTCT

(Sö dông cèt thÐp kÐo nguéi)

 S¶n xuÊt t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËt liÖu X©y dùng S«ng §¸y b»ng c«ng nghÖ Rung bµn

I - c¸c c¨n cø thiÕt kÕ

-          22TCN-272-05 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu.

-          TCXDVN 392 - 2007 - Cèng hép BTCT ®óc s½n - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

-          TCXDVN 356:2005 - KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.

-          TCXDVN 267: 2002 L­íi thÐp hµn dïng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ, thi c«ng l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu.

-          Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu kÕt cÊu bª t«ng vµ BTCT toµn khèi TCVN 4453-87 vµ c¸c tiªu chuÈn ngµnh liªn quan.

a.Tĩnh tải:
-          Lớp đất trên đỉnh cống có chiều dày từ 0.5m đến 4.0m.
-          Góc nội ma sát tiêu chuẩn:       jtc = 28o
-          Dung trọng tiêu chuẩn:             gtc = 1.8 T/m3
-          Độ chặt đạt:                                                         K  = 0.95

b. Hoạt tải: các loại cống được thiết kế theo 2 loại tải trọng:
-          Đoàn người 3x10-3 MPa (Cống dưới vỉa hè).
-          Đoàn xe HL93 (Cống dưới đường ô tô).

3 - Kiểm toán kết cấu cống:
Kiểm toán theo 2 nhóm trạng thái giới hạn:
-          Trạng thái giới hạn thứ nhất: về cường độ.
-          Trạng thái giới hạn thứ ba: về sự xuất hiện vết nứt.

4 - Vật liệu chế tạo cống:
-          Bê tông: bê tông C25 (tương đương mác M300), đá 1x2.
-          Cốt thép: Lưới thép hàn từ cốt thép kéo nguội cường độ cao, có giới hạn chảy fy = 500MPa.

5 - Mối nối cống:

     Mối nối các đốt cống được thực hiện bằng sự lắp ráp giữa đầu dương và đầu âm của các đốt cống. Vật liệu dùng để chèn mối nối là các Joint cao su, vữa xi măng hoặc sợi đay tẩm nhựa đường.

III - Điều kiện sử dụng và lắp đặt cống
Trừ khi có sự quy định khác của thiết kế, loại vật liệu làm lớp đệm và đất lấp có thể lấy theo các hướng dẫn sau đây.
Vật liệu làm lớp đệm phải là đá base 2x4 cm có chọn lọc, hoặc các vật liệu khác tương đương và có chiều dầy tối thiểu là 100mm.
Đất đắp phải là vật liệu được chọn lọc và phải không được trộn lẫn vật liệu hữu cơ, đá có kích thước lớn hơn 75mm, và phải có hàm lượng ẩm trong phạm vi yêu cầu để đầm nén.

Cốt thép kéo nguội

 

Bản Quyền Thuộc Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáy
Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Hà Thành Plaza, số 102 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 84-024-62764619/62764621          Fax: 84-024-62764620
Website:www.songday.vn - www.cong.com.vn          Email: info@songday.vn